Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Tegemoetkomingen voor mantelzorgers

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

⇧terug naar boven

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een initiatief van de Vlaamse overheid. Ze geeft financiële steun aan zeer zorgbehoevende thuiszorgpatiënten en aan personen die verblijven in een erkend rustoord, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.

De zorgverzekering biedt hen maandelijks een zorgvergoeding als tegemoetkoming in de niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, …). Maandelijks is dit bedrag € 130.

De concrete uitvoering van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt toevertrouwd aan zorgkassen. De voorwaarde om recht te krijgen op deze tegemoetkoming is de graad van zorgbehoefte. Bij ernstige zorgafhankelijkheid, zal de premie toegekend worden. De zorgafhankelijkheid kan bewezen worden op basis van verschillende attesten (Katz-schaal, BEL-profiel, tegemoetkoming Hulp aan bejaarden, integratietegemoetkoming, attest bijkomende kinderbijslag).

Indien je nog geen attest hebt, kan je bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de diensten voor gezinszorg (Familiehulp, Familiezorg, Landelijke Thuiszorg, …) of het OCMW terecht. Zij kunnen de mate van zorgbehoefte bij je thuis komen vaststellen.

Je kunt een aanvraag doen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een standaard aanvraagformulier. Dat kan je opvragen bij jouw CM-kantoor, je zorgkas of via downloaden . Bij vragen kan je steeds terecht bij de CM-Zorgkas of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Gemeentelijke mantelzorgpremie

⇧terug naar boven

Ontdek of jouw gemeente een mantelzorgpremie uitkeert! Klik hier om onze online kaart te bekijken!

In sommige gemeenten kan je terecht voor een gemeentelijke mantelzorgpremie. Samana ijvert bij de gemeenten om werk te maken van een dergelijke premie. Hierbij is het belangrijk dat de premie voldoende hoog is, gemakkelijk aan te vragen is en rechtstreeks wordt gestort op de rekening van de mantelzorger. Elke gemeente bepaalt zelf de regels en voorwaarden voor het verkrijgen van de mantelzorgpremie. Hierdoor zie je nogal wat verschillen tussen de gemeenten onderling. De meest voorkomende voorwaarden gaan over:

  • inwonen van de zorgbehoevende persoon bij de mantelzorger
  • leeftijd
  • mantelzorger en zorgbehoevende persoon die in de gemeente wonen
  • mate van zelfredzaamheid
  • familieband

Daarnaast kan elke gemeente zelf over bijkomende voorwaarden beslissen.

Om te weten of jouw gemeente een gemeentelijke mantelzorgpremie toekent, kan je contact opnemen met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

Tegemoetkomingen voor werkende mantelzorgers

⇧terug naar boven

Als je als mantelzorger werkt dan moet je misschien wel je job gedeeltelijk of zelfs volledig opgeven om voldoende tijd te kunnen spenderen aan de zorg voor je naaste. Dat heeft niet te onderschatten financiële gevolgen voor jou.

Om dat te compenseren, werd er aan het systeem van tijdskrediet een vergoeding gekoppeld die gedeeltelijk het inkomensverlies kan opvangen. De vergoedingen zijn afhankelijk van de werksituatie van elke mantelzorger en hangen af van hoe lang de mantelzorger al aan het werk is, de leeftijd van de mantelzorger en de sector waarin hij of zij werkt. Een accuraat overzicht van de uiteindelijke vergoeding die je dan uiteindelijk als mantelzorger kan krijgen kan je bij je vakbond of personeelsdienst laten berekenen.

Daarnaast geeft Vlaanderen ook nog een aanmoedigingspremie. Tijdens je carrière kan je gedurende een jaar een aamoedigingspremie krijgen in het geval van een aantal zorgtaken:

  • de zorg voor een kind dat maximum 7 jaar oud is (11 jaar als het kind voor 66% gehandicapt is)
  • de zorg voor een moeder of vader ouder dan 70 jaar
  • de bijstand aan een persoon die leidt aan een ongeneeslijke ziekte en die zich in een terminale fase bevindt
  • de bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

Deze premie kan je opnemen als aanvulling op je RVA-uitkering voor tijdskrediet of wegens een thematisch verlof, en zowel bij een deeltijdse als bij een voltijdse onderbreking.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes rond tegemoetkomingen voor mantelzorgers? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief (onderaan de pagina)!