Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Andere voorzieningen voor zorgbehoevende personen

Inwonende ouders fiscaal persoon ten laste

⇧terug naar boven

Inwonende ouders, broers of zussen (verwanten tot de 2e graad) die 65 jaar of ouder zijn genieten op hun pensioen- of rente-uitkering een hoge inkomensvrijstelling voor de vaststelling als persoon ten laste van het opvanggezin.

Maximum tarief elektriciteit/gas

⇧terug naar boven

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen: het zogenaamde 'specifiek sociaal tarief'. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen. De gezinnen hoeven bovendien geen forfaitaire of abonnmentskosten te betalen.

Het voordeel geldt voor gezinnen die tot één van de volgende categorieën behoren:

 • leefloon
 • gewaarborgd inkomen voor bejaarden of inkomensgarantie voor ouderen
 • tegemoetkoming mindervaliden of hulp van derde volgens de wet van 1969
 • de inkomensvervangende en/of de integratietegemoetkoming
 • tegemoetkoming hulp aan bejaarden voor personen met een handicap
 • financiële steun van het OCMW (vergelijkbaar met leefloon)
 • voorschot van het OCMW in afwachting van één van bovenstaande uitkeringen
 • kind met recht op bijkomende kinderbijslag wegens handicap en 66% arbeidsongeschikt

Voor de meeste rechthebbenden wordt dit recht automatisch toegekend. En de administratie stuurt jaarlijks een attest aan de rechthebbenden waarbij het voordeel niet automatisch kan toegekend worden (om in te dienen bij de energieleverancier).

Sociaal tarief voor waterlevering

⇧terug naar boven

Deze heffing moet niet worden betaald door personen met recht op:

 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • de inkomensgarantie voor ouderen
 • het leefloon of het levensminimum
 • tegemoetkoming Hulp aan bejaarden
 • de inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Wanneer er een inwonende rechthebbende is, is dat voldoende. Het abonnement hoeft dus niet op naam te staan van deze persoon. Men krijgt 80% korting op de waterfactuur (vastrecht en verbruik).

Sociaal GSM- of telefoontarief

⇧terug naar boven

Dit geldt voor:

 • personen ouder dan 18 jaar en meer dan 66% arbeidsongeschikt
 • personen ouder dan 65 jaar
 • gerechtigden op het leefloon
 • personen met een gehoorverlies van 70 dB van het beste oor
 • personen die een laryngectomie hebben ondergaan
 • oorlogsblinden

Voor de eerste twee categorieën geldt tevens dat zij moeten voldoen aan een inkomensvoorwaarde. Deze is dezelfde dan die gehanteerd wordt bij de verhoogde tegemoetkoming.

Personen met een leefloon hebben recht op een maandelijkse vermindering van maximaal € 8,40 op een internetabonnement en van € 3,10 op de gesprekskosten van telefoon en gsm. Andere gerechtigden krijgen 50% korting op de aansluitkosten van de vaste telefoon en ze krijgen per maand een korting van € 8,40 op het abonnementsgeld (telefoon, internet) en € 3,10 op de gesprekskosten.

Sociaal internettarief

⇧terug naar boven

Telenet biedt € 7 korting op het internettarief (of op de rekening van een gecombineerd abonnement, de zogenaamde ‘shake’) aan klanten, die bij hen geabonneerd zijn op een vaste telefoonaansluiting en die het sociaal telefoontarief genieten.

Sociaal tarief voor kabeltelevisie

⇧terug naar boven

Bijna elke kabelmaatschappij regelt voor Vlaanderen het sociaal telefoontarief. De korting, die alleen wordt toegekend op aanvraag, is steeds beperkt in duur en moet regelmatig hernieuwd worden. Volgende personen hebben hierop recht:

 • mensen met een algemeen attest van 80% invaliditeit (van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)
 • mensen met een vermindering van de zelfredzaamheid van ten minste 12/18 punten

Vermindering van belasting op inkomens

⇧terug naar boven

Je hebt in Vlaanderen recht op bijkomende belastingvermindering als jij of een van je gezinsleden op 1 januari tot een van de volgende groepen behoort:

1. Persoon met een handicap, waarvan de handicap werd vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar en kan worden aangetoond met een attest:

 • verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten of categorie 2 van de integratietegemoetkoming
 • ten minste 66% arbeidsongeschiktheid (invaliditeitsuitkering RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, administratieve of gerechtelijke beslissing)
 • voor kinderen: ten minste 66% ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid (of ten minste 4 punten in pijler 1 voor bijkomende kinderbijslag)

2. Je ontvangt een vervangingsinkomen

3. Inwonende ouders, broers of zussen ouder dan 65 jaar.

De fiscus past de belastingvermindering automatisch toe, maar je kijkt best je aanslagbiljet na.

Verminderingen van de onroerende voorheffing

⇧terug naar boven

In het Vlaams Gewest wordt verminderingen op onroerende voorheffing toegekend voor huurders en eigenaars met gezinsleden met een handicap (zie voorwaarden persoon met een handicap bij personenbelasting). Het recht wordt automatisch toegekend aan eigenaars voor hun domiciliewoning. Huurders moeten het recht éénmalig aanvragen.

Een huurder van een sociale woning krijgt de verminderde onroerende voorheffing doorgerekend in zijn huurprijs omwille van 66 % arbeidsongeschiktheid.

Verminderingen van successierechten

⇧terug naar boven

Dit geldt voor personen die hun handicap verworven hebben voor de leeftijd van 65 jaar en die op 1 januari van het aanslagjaar voldoen aan de voorwaarden om belastingvermindering te genieten.

De handicap kan aangetoond worden met:

 • een attest van verminderde zelfredzaamheid van tenminste 9 punten of categorie 2 van de integratietegemoetkoming
 • een attest van 66% arbeidsongeschiktheid
 • een attest voor kinderen met minstens 66% ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid