Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Tegemoetkomingen voor zorgbehoevende personen

Kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een handicap

⇧terug naar boven

Kinderen met een handicap of chronische aandoening kunnen recht hebben op een toeslag bovenop de gewone kinderbijslag. Een controle-arts van de FOD Sociale Zekerheid zal de handicap of aandoening van het kind evalueren aan de hand van drie pijlers:

  • de lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap of aandoening
  • de gevolgen ervan voor de deelname van het kind aan het dagelijkse leven (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging, …)
  • de gevolgen voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassingen leefomgeving, …)

De arts kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op een toeslag als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 of minstens zes punten in de drie pijlers samen.

Incontinentieforfait

⇧terug naar boven

Personen die thuis verblijven en over de laatste 12 maanden meer dan 4 maanden een verpleegkundig forfait B of C hebben verkregen, met score 3 of 4 voor het criterium incontinentie, komen in aanmerking voor het incontinentieforfait van € 497,24 per jaar. Het verblijf in een voorziening voor personen met een handicap van het Vlaams Agentschap is eveneens toegestaan. Personen met een onbehandelbare vorm van incontinentie, die niet zorgafhankelijk zijn, kunnen aanspraak maken op een incontinentieforfait van € 162,30.

Palliatief forfait

⇧terug naar boven

Het palliatief forfait is een toelage van € 652,53 voor palliatieve zorg, maximum 1 maal te hernieuwen. Ze wordt toegekend aan patiënten die thuis verzorgd worden en lijden aan een onomkeerbare aandoening, die ongunstig evolueert waarbij ingrepen of therapieën geen beterschap meer brengen en het overlijden op relatief korte termijn onafwendbaar is. Patiënten met een palliatief forfait hebben ook recht op meer voordelige tussenkomsten bij huisbezoeken van de huisarts, verpleegkundige en kinesist.

PVS-forfait voor (sub)comapatiënten

⇧terug naar boven

PVS staat voor ‘persisterende vegetatieve status’ en heeft betrekking op personen die hersenbeschadiging hebben opgelopen en daardoor niet volledig uit hun coma ontwaken. Voor PVS-patiënten die thuis verzorgd worden of in een centrum voor dagverzorging verblijven, is er een extra tegemoetkoming van de ziekteverzekering van maximum € 8.311,59 per jaar. De aanvraag bij het ziekenfonds dient te gebeuren door de verantwoordelijke arts van een erkende referentiedienst voor PVS-patiënten.

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

⇧terug naar boven

Personen met een handicap zonder inkomen of met een laag inkomen, kunnen soms een (bijkomende) financiële tegemoetkoming krijgen. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming moet men minstens 66% arbeidsongeschikt zijn. Voor een ‘integratietegemoetkoming’ of een tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’ (THAB) moet men een bepaalde graad hebben van verlies aan zelfredzaamheid. De THAB is ook inkomensgerelateerd. Voor wie recht heeft op de THAB kan het een welgekomen aanvulling van het pensioen zijn om de zorgkosten thuis of die van het woonzorgcentrum betaalbaar te houden. De volledige informatie over THAB kan je hier vinden.

Uitkering voor arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds

⇧terug naar boven

Personen in loondienst en zelfstandigen, die omwille van arbeidsongeschiktheid niet kunnen werken, krijgen een vervangingsinkomen van het ziekenfonds (na periode van gewaarborgd loon). Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid wordt deze uitkering als langdurig beschouwd en noemt men het een invaliditeitsuitkering.

Zodra de arbeidsongeschiktheid ophoudt of minder dan 66% bedraagt stopt de uitkering. Wie beperkt arbeidsongeschikt is, kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid maatregelen vragen aan de adviserende geneesheer om terug aan het werk te gaan. Dit kan onder meer een combinatie zijn van deeltijds werken en uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of het volgen van een herscholing met het oog op aangepast werk.

Personen die zorgafhankelijk zijn, krijgen naast de uitkering voor arbeidsongeschiktheid ook een tegemoetkoming hulp van derden. Personen, tewerkgesteld in een openbaar ambt, genieten eveneens een vergoeding voor arbeidsongeschiktheid, in dat geval uitgekeerd door de overheid.

Verhoogde bijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte werknemers, werklozen en gepensioneerden

⇧terug naar boven

In bepaalde gevallen kunnen gepensioneerden, personen met een handicap, uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, uitkeringsgerechtigde invaliden en slachtoffers van een arbeidsongeval of beroepsziekte een ‘sociale toeslag’ krijgen bovenop de normale kinderbijslag. Het gezinsinkomen mag dan op 1 september 2017 niet meer bedragen dan € 2.385,18 bruto voor een alleenstaande met kinderen en € 2.462,77 voor een koppel met kinderen.

Zorgforfait chronisch zieken

⇧terug naar boven

Naargelang de situatie bedraagt dit forfait € 302,60, € 453,92 of € 605,21. In de drie situaties moet de betrokkene in dit en het voorgaande jaar voor zichzelf meer dan € 450 aan remgelden betaald hebben. Voor personen met een verhoogde tegemoetkoming is dit bedrag € 365.

Het zorgforfait van € 302,60 wordt toegekend aan wie recht heeft op intensieve kinesitherapie (het zogenaamde ‘E-tarief’) of bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap. Ook zorgbehoevenden die gedurende de laatste twee kalenderjaren ofwel 120 dagen ononderbroken in het ziekenhuis verbleven, ofwel minstens zes keer werden opgenomen (dagopnames inbegrepen).

€ 453,92 wordt toegekend aan wie minimum 12 punten heeft bij het algemeen attest van de Dienst Gehandicaptenzorg bij de van de FOD SZ DGPMH (Directie generaal personen met een handicap), aan wie recht heeft op een uitkering voor hulp van derden en aan wie invalide is met een uitkering van het ziekenfonds.

€ 605,21 wordt toegekend aan wie langdurig recht heeft op verpleegkundige verzorging met forfait B of C.