Netwerk voor mantelzorgers, van maandag tot zondag

Mogelijke voorzieningen bij hoge medische kosten

Financiële steun aan kankerpatiënten

⇧terug naar boven

Personen met een gezinsinkomen onder een welbepaalde grens kunnen financiële steun krijgen in de kosten die specifiek veroorzaakt worden door een kankeraandoening. Er zijn twee organisaties waar een aanvraag kan ingediend worden: de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker.

Opgelet, want beide hanteren verschillende voorwaarden! De aanvragen kunnen nooit rechtstreeks ingediend worden door de persoon zelf. Dit dient altijd te gebeuren via een maatschappelijk werker van het behandelend ziekenhuis, het ziekenfonds of het OCMW.

Financiële steun OCMW

⇧terug naar boven

In geval van zeer zware medische uitgaven kan je financiële steun vragen bij het OCMW van de woonplaats. Wanneer door hoge medische onkosten het levensminimum bedreigd wordt (grens leefloon) en als blijkt dat de betrokkene over geen middelen beschikt om de kosten te dragen, zal het OCMW overwegen om financiële hulp te bieden door de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste te nemen.

Fonds Hulp aan Zieken

⇧terug naar boven

Dit fonds komt éénmalig tussen bij financiële moeilijkheden omwille van hoge ziektekosten en is opgebouwd uit solidariteit. De winst van de Solidariteitsactie van Samana (tombola) wordt integraal gebruikt om dit fonds te financieren. De tussenkomst kan gegeven worden indien er geen enkele andere tussenkomst mogelijk is en indien uit een financieel onderzoek, uitgevoerd door de dienst maatschappelijk werk, blijkt dat de financiële nood er is naar aanleiding van medische onkosten.

Globaal Medisch Dossier (GMD)

⇧terug naar boven

Iedereen kan aan een huisarts naar keuze vragen om zijn GMD bij te houden. Hierdoor krijgt de patiënt een remgeldverlaging van 30%. Personen jonger dan 75 jaar, die niet erkend zijn als chronisch ziek, krijgen remgeldvermindering voor consultaties in het kabinet van de erkende huisarts.

Personen vanaf de leeftijd van 75 jaar en personen die erkend zijn als chronisch zieke krijgen deze vermindering zowel voor consultaties als huisbezoeken van de arts die het GMD beheert. Bij doorverwijzing naar de meeste geneesheren-specialisten krijgt de patiënt bovendien een remgeldvermindering van € 2 (in het stelsel van verhoogde Tegemoetkoming) of € 5 (in het gewone stelsel).

Er kan maar één GMD per patiënt zijn dat wordt bijgehouden door één huisarts. Het GMD moet jaarlijks hernieuwd worden. Wanneer de huisarts wordt vervangen door een collega, die toegang heeft tot de gegevens van het GMD, wordt eveneens de remgeldverlaging toegepast.

Maximumfactuur (MAF)

⇧terug naar boven

Sommige gezinnen die verhoogde tegemoetkoming genieten, komen in aanmerking voor de sociale MAF. Van zodra zij daadwerkelijk € 459 remgeld betaald hebben, krijgen zij automatisch terugbetaling van de remgelden.

Andere gezinnen komen in aanmerking voor de inkomens MAF. Afhankelijk van het inkomen ligt het remgeldplafond tussen de € 459 en € 1.836. 

Ook zij krijgen automatische terugbetaling na overschrijding van het remgeldplafond. Voor kinderen is er een extra bescherming. Voor kinderen jonger dan 19 jaar geldt steeds een plafond van € 663, ongeacht het gezinsinkomen. Als het gezinsplafond € 459 bedraagt, is uiteraard dit bedrag van toepassing. Voor kinderen met bijkomende kinderbijslag is een plafond van € 450 van toepassing indien ze:

 • op 4 juli 2002 bijkomende kinderbijslag ontvingen
 • en tijdens het betreffende kalenderjaar recht hebben op bijkomende kinderbijslag

Ook chronisch zieken genieten een extra bescherming. Het van toepassing zijnde plafondbedrag kan met € 102 worden verminderd:

 • voor rechthebbenden op het statuut chronische aandoening
 • of indien het remgeld voor een gezinslid in de 2 voorgaande jaren telkens minstens € 459 bedroeg

Verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten en het OMNIO-statuut

⇧terug naar boven

Volgende personen krijgen een verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten (dat betekent dat ze minder betalen bij de dokter, bij de apotheker en bij opname in het ziekenhuis), zonder inkomensonderzoek:

 • rechthebbenden op een uitkering gewaarborgd inkomen voor bejaarden
 • rechthebbenden op een inkomensgarantie voor ouderen
 • rechthebbenden op een tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • rechthebbenden op leefloon of financiële steun van het OCMW en hun personen ten laste
 • kinderen met bijkomende kinderbijslag wegens hun handicap (kinderen bij wie een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% wordt vastgesteld door een geneesheer van de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid)

Volgende personen krijgen een verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten, na inkomensonderzoek:

 • weduwen/weduwnaars, invaliden, gepensioneerden, wezen
 • volledig langdurig werklozen (meer dan 12 maanden werkloos)
 • éénoudergezinnen
 • personen met de hoedanigheid van ‘mindervalide’ in de ziekteverzekering (meer dan 66% arbeidsongeschikt) (militairen die omwille van gezondheidsreden tijdelijk uit hun ambt zijn ontheven, worden na een jaar ambtsontheffing gelijkgesteld met invaliden)
 • personen met het statuut ‘verblijvende in België’ in de ziekteverzekering
 • ambtenaar die langer dan 1 jaar in disponibiliteit is wegens ziekte
 • religieuzen vanaf de pensioenleeftijd
 • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage van het stookoliefonds
 • personen met het statuut OMNIO (dit zijn personen met een laag inkomen: voor dit jaar worden de bruto belastbare inkomsten van vorig jaar in aanmerking genomen. Het grensbedrag om in aanmerking te komen voor OMNIO is € 16.743,70. Dat bedrag wordt verhoogd met € 2.889,22 per gezinslid)
 • voor de andere categorieën met inkomensonderzoek mag het belastbare brutogezinsinkomen vanaf 2016 niet hoger zijn dan € 17.855,56, verhoogd met € 3.305,54 per persoon ten laste